Ngân hàng The State Bank of Vietnam Chi nhánh tỉnh Bắc Giang

  • Địa chỉ: Số 47 Nguyễn Văn Cừ, Thành phố Bắc Giang
  • Số điện thoại: 0204 3854 642 và 0204 3554 111
  • Số Fax: 0204 3854 576
Hiển thị bản đồ đến Chi nhánh tỉnh Bắc Giang

Bản đồ đường đi đến Chi nhánh tỉnh Bắc Giang


Các chi nhánh khác