Ngân hàng The State Bank of Vietnam Chi nhánh tỉnh Hoà Bình

  • Địa chỉ: Số 7 An Dương Vương, Thành phố Hoà Bình
  • Số điện thoại: 0218 852 356 và 0218 853 994
  • Số Fax: 0218 852 389
Hiển thị bản đồ đến Chi nhánh tỉnh Hoà Bình

Bản đồ đường đi đến Chi nhánh tỉnh Hoà Bình


Các chi nhánh khác