Ngân hàng The State Bank of Vietnam Thành Phố Bắc Giang Bắc Giang

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thành Phố Bắc Giang.