Ngân hàng The State Bank of Vietnam Thành Phố Vinh Nghệ An

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thành Phố Vinh.